Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van de inzendingsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.

Richtlijnen voor auteurs

Algemeen:

 • De ingezonden tekst is geschreven in het Nederlands.
 • De ingezonden tekst is niet elders gepubliceerd of aangeboden ter publicatie.
 • Gebruik goed leesbaar en toegankelijk Nederlands. Vermijd onnodig jargon en houd u aan het maximaal aantal woorden van de beoogde inzending (zie hieronder).

Inhoud:

 • Houdt u aan de opbouw van de beoogde inzending, zoals beschreven hieronder.
 • Schrijf afkortingen de eerste keer voluit. Gebruik geen onnodig groot aantal afkortingen om de leesbaarheid te behouden.
 • Vermeld geneesmiddelen enkel volgens stofnaam.
 • Het titelblad bevat de volledige titel, voornamen en namen van de auteurs met hun correcte affiliaties, het totaal aantal woorden (inclusief alle onderdelen met uitzondering van titelblad, abstract, tabellen en referenties), het aantal tabellen en figuren, en het aantal referenties, en de gegevens van de corresponderend auteur.
 • Het abstract bevat het maximaal aantal woorden zoals beschreven in het deel hieronder. Voorzie tevens een vertaald Engelstalig abstract, waarbij u eveneens de originele titel vertaald.
 • Gebruik voor de referenties de Vancouver Style. Hierbij is het belangrijk dat u de correcte stijl en punctuatie volgt. De referenties zijn naar correctheid en volledigheid de verantwoordelijkheid van de auteur. Referenties in de tekst worden Arabisch genummerd [binnenin rechte haakjes].
  De referentielijst
  wordt niet alfabetisch genoteerd, maar consecutief volgens het voorkomen in de tekst. Indien u refereer-software gebruikt, raden wij aan om 'Vancouver Referencing Style' te gebruiken.
 • Tabellen en Figuren levert u aan in een apart bestand. Verwijs in de tekst naar de tabel/figuur en geef in de tekst aan waar u deze wil ingevoegd zien. Gebruik enkel tabellen en figuren indien ze nodig zijn, met voorkeur in zwart-wit.

Essays

Essays richten een blik op nieuwe of spraakmakende inzichten binnen het bredere veld van de verslavingsgeneeskunde; een geschreven betoog of beschouwing over een onderwerp welke u graag kritisch naar voren wil brengen, doch een eigen standpunt in durft te nemen. Het essay bevat maximaal 3000 woorden (exclusief referenties). De opbouw van het essay moet bij voorkeur bestaan uit een titelblad, abstract, essay, conclusie, referenties. Afwijkingen hiervan zijn toegelaten. Behoud u tot een maximaal van 20 noodzakelijke referenties. Het abstract is ongestructureerd en omvat maximaal 200 woorden en 3-5 trefwoorden.

Praktijkbijdrage

Praktijkbijdragen zijn onder andere, maar niet gelimiteerd aan: good practices, getuigenissen van ervaringsdeskundigen en hulpverleners.

Good-practices en getuigenissen van ervaringsdeskundigen en hulpverleners hebben geen vaste structuur. Ze bevatten maximaal 1500 woorden en maximaal 2 figuren en een beperkt aantal literatuurverwijzingen. 

 

 

Opinie

Opinies en andere inzendingen betreffen: pro en contra's, fact checks, historisch perspectief, boek- of video besprekingen, beleidskritiek, ... Deze bevatten maximaal 1500 woorden. Er is geen abstract en vormt een doorlopende tekst. Behoud u tot een maximaal van enkel de noodzakelijke referenties.

Wetenschappelijke Artikels

Origineel onderzoek (max. 3000 woorden)

Origineel onderzoek omvat onderzoeksartikelen waarbij u een beschrijving geeft van eigen onderzoek. Het onderzoeksartikel bevat maximaal 3000 woorden (exclusief abstract en referenties, tabellen en kolommen). De opbouw van het onderzoeksartikel moet minstens bestaan uit (in deze exacte volgorde): titelblad, abstract, inleiding, materiaal&methoden, resultaten, discussie, conclusie, referenties. Behoud u tot een maximaal van 30 noodzakelijke referenties. Het abstract is ongestructureerd en omvat maximaal 200 woorden en 3-5 trefwoorden. Het abstract bevat minstens een woordje over de achtergrond, de doelstellingen, de belangrijkste resultaten en een conclusie/discussie. Tevens vragen wij een Engelstalige vertaling van het abstract en de trefwoorden te voorzien. Geneesmiddelenstudies vereisen registratie bij een trial register (bv Nederlandse trialregister; www.trialregister.nl, of ClinicalTrials.gov). Goedkeuring door een centraal medisch etische toetsingscommissie is een vereiste, tenzij u hiervoor bent vrijgesteld.

 Ethiek

Onderzoek en praktijk dient uitgevoerd te worden volgens de standaarden van Good Clinical Practice (GCP) en steeds met medisch ethische toetsing [1]. Voor case reports wordt de toestemming van de patiënt gevraagd; desondanks moet het case report zo geschreven worden dat de anonimiteit van de patiënt gewaarborgd blijft. Mogelijk strijdige belangen dienen meegedeeld te worden [2]. Het artikel moet origineel zijn en de auteurs moeten over de volledige rechten beschikken van de tekst en de illustraties en deze kunnen overdragen aan het tijdschrift.

 

[1] Castelein, S., De Kort, S. J., Van Der Moolen, A. E. G. M., Houtjes, W., Roodbol, P. F., Van Meijel, B., & Knegtering, H. (2014). Good clinical practice en medischethische toetsing: Handvatten voor (beginnend) onderzoekers in de ggz. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 56(8), 533–538.

[2] zie: www.ICMJE.org

Overzichtsartikelen

Overzichtsartikelen (max. 3000 woorden)

Een overzichtsartikel is een overzicht van de huidige literatuur binnen een bepaald relevant topic. We verkiezen systematische reviews. We staan ook open voor alternatieve vormen van reviews, mits deze zodanig zijn opgebouwd dat duidelijk wordt omschreven hoe de auteurs komen tot een overzicht van de beschreven literatuur. U bent altijd vrij om voorafgaand contact op te nemen met onze redactieleden. Volg de PRISMA-richtlijnen bij systematische reviews. De opbouw van het overzichtsartikel moet minstens bestaan uit (in deze exacte volgorde): titelblad, abstract, inleiding, gezochte literatuur, resultaten, discussie, conclusie, referenties. Behoud u tot een maximaal van 50 noodzakelijke referenties. Het abstract is ongestructureerd en omvat maximaal 200 woorden en 3-5 trefwoorden. Het abstract bevat minstens een woordje over de achtergrond, de lietaruur zoektocht, de belangrijkste resultaten en een conclusie/discussie. Tevens vragen wij een Engelstalige vertaling van het abstract en de trefwoorden te voorzien.

 

Case Reports

Case reports (max. 1500 woorden)

Een case report is een casus bespreking van een opmerkelijke en interessante bevinding in de kliniek, vaak voor het eerst beschreven of met belangrijke implicaties voor de huidige praktijk. De opbouw van het case report moet minstens bestaan uit (in deze exacte volgorde): titelblad, abstract, casus presentatie, discussie, referenties. Behoud u tot een maximum van 10 noodzakelijke referenties. Het abstract is ongestructureerd en omvat maximaal 100 woorden en 3-5 trefwoorden Tevens vragen wij een Engelstalige vertaling van het abstract en de trefwoorden te voorzien. Een case report wordt geschreven zodanig dat de patiënt op geen enkele wijze herkenbaar kan worden gemaakt. Bij elke case report vragen wij tevens de explicitiete toestemming van de patiënt om (op anonieme wijze) te publiceren over hem. 

 

Ervaringsverhaal

In de sectie 'ervaringsverhalen' gaat het over de auteur zelf. Ervaringsdeskundigheid is eveneens een bron van kennis naast wetenschap en good-practices.

We mikken op korte stukken van max 1500 woorden. Illustraties zijn zeker welkom.

De redactie wil soms wel wat textuele suggesties doen maar respecteert de inhoud zoals bij de sectie essay.

Privacy verklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen.